Cenník služieb

Mesačný poplatok za správu
Poplatok za správu bytuod 8,00 EUR s DPH
Poplatok za správu garážeod 2,50 EUR s DPH
Ceny závisia od veľkosti objektu a zmluvných podmienok. Odmena správcu je stanovená presne pre každý objekt na základe konkrétnej cenovej ponuky.
1. Čiernobiela kópia
a) formát A4 jednostranne0,10 EUR
b) formát A4 obojstranne0,20 EUR
c) formát A3 jednostranne0,20 EUR
d) formát A3 obojstranne0,40 EUR
2. Tlač z počítačovej tlačiarne
a) formát A4 jednostranne0,10 EUR
3. Poštové poplatky (upomienky, výzvy)V súlade s platným cenníkom poštových služieb
4.
a) vydanie stanoviska k stavebným úpravám7,00 EUR
b) potvrdenie veku domu od kolaudácie5,00 EUR
c) potvrdenie správcu pre Katastrálny úrad, že predávajúci bytu nemá pohľadávky6,00 EUR
d) kontrolný odpočet pomerových meračov v byte a NP vykonaný správcom2,00 EUR
e) spracovanie výberu z projektovej dokumentácie + vyhotovenie počtu kópii4,00 EUR
f) vyhotovenie výpočtových listov na vlastnú žiadosť2,00 EUR
5. Vypracovanie zmluvy a výpočtového listu o prenájme spoločných bytových a nebytových priestorov
a) na nepodnikateľstké účely15,00 EUR
b) na podnikateľské účely35,00 EUR
6. Spracovanie dokladov pre účely prevodu bytu (výpočtový list, pristúpenie k zmluve o výkone správy, protokol o prevode bytu)6,00 EUR
7. Vybavovanie a spracovanie dokladov mimo stránkové hodiny (v pracovnom čase zamestnancom BPD s.r.o.)10,00 EUR po dohode
8. Účasť zástupcu správcu na schôdzi vlastníkov bytov a NP na výborovej schôdzi zástupcov vlastníkov (okrem schôdze zabezpečovanej správcom 1 x ročne podľa Zákona č. 182/1993 Z.z. a neskorších pre.)25,00 EUR osoba/hod
9. Spracovanie dokladov a zabezpečenie stavebného povolenia pre dom300,00 EUR
10. Spracovanie dokladov k bankovým prísľubom na poskytnutie úveru100,00 EUR
11. Spracovanie dokladov a zabezpečenie poskytnutia úveru na realizáciu investičného projektu pre dom
do 0,70% z výšky poskytnutého úveru – podľa dohody
do 0,70% z výšky poskytnutého úveru – podľa dohody
12. Spracovanie dokladov a podanie žiadosti o dotáciu na odstránenie systémových porúch na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR800,00 EUR
13. Zabezpečenie poskytnutia štátnej dotácie na odstránenie systémových porúch a zateplenie panelových domov z Ministerstva výstavby a RR SRdo 1% zo zmluvne pridelenej štátnej dotácie – podľa dohody
14. Spracovanie dokladov a podanie žiadosti o podporu na obnovu domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania330,00 EUR
15. Zabezpečenie podpory na obnovu domu zo Štátneho fondu rozvoja bývaniado 1% z výšky poskytnutej podpory – podľa dohody
16. Spracovanie dokladov a zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia pre dom300,00 EUR
17. Zabezpečenie realizácie prác pre dom nad 17.000,00 EURdo 1% z ceny prác – podľa dohody
18. Spracovanie vyúčtovania pri zmene správy20,00 EUR za byt a NP
19. Poplatok za vypracovanie opravného vyúčtovania – spôsobené chybou vlastníka35,00 EUR za byt a NP z konta konkrétneho vlastníka
20. Poplatok za spracovanie záložného práva v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov s predložením potrebných dokladov do katastra nehnutelnosti15,00 EUR z konta konkrétneho vlastníka
21. Prihlásenie pohľadávky v rámci výkonu záložného práva30,00 EUR z konta konkrétneho vlastníka
22. Príprava podkladov pre písomné hlasovanie (stavebné úpravy v byte) na požiadanie vlastníka24,00 EUR z konta konkrétneho vlastníka
23. Poplatok za spracovanie podkladov pre písomné hlasovanie v dome20,00 EUR
24. Odmena za správu domov po uplynutí výpovednej lehoty a ochrannej doby za byt a NP / mesiac24,00 EUR
25. Za každú vytlačenú faktúru od dodávateľov slúžiacu pre potreby domu9,60 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

– Úhrady za služby v bodoch 17 žiadateľ zrealizuje prostredníctvom pokladne BPD s r.o. v hotovosti.
– Náklady v bodoch 3,19 sadzobníka budú zúčtované na konto vlastníka ako záväzok voči vlastníkom až do ich úhrady
– Náklady na služby obsiahnuté v sadzobníku v bodoch 8 až 18 budú uhradené po vystavení faktúry správcom

Spoločnosť Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať cenník raz ročne.