O nás

Naša spoločnosť bola založená v roku 2002 a v súčasnosti máme v správe viac ako 4000 bytov a nebytových priestorov( Dúbravka, Lamač, Stupava, Devín, Dlhé Diely, Karlova Ves, Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Rača ).

Domy v našej správe spravujeme v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 268/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov.

Všetky naše domy sú zateplené, vyregulované a tak teraz pristupujeme k rekonštrukcii zvislých a ležatých rozvodov, rekonštrukcii výťahov, elektrických rozvodov, kontajnerových stojísk a inej modernizácii domov a spoločných priestorov.

Cena je najvýhodnejšia v Bratislave a zahrňuje: technické, ekonomické, prevádzkové a právne služby cez právnika správcu alebo cez právnikov odporučených správcovi zástupcami vlastníkov domu. Každý dom má svojho technika, ktorý sa stará o dom (kontroluje jeho stav, navrhuje plán opráv, zabezpečuje zákonné revízie a rieši konkrétne problémy v dome so zástupcami vlastníkov , alebo priamo s vlastníkmi domu.

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s vybavovaním ŠFRB, komerčných úverov alebo grantov pre bytové domy.

Na všetky práce a rekonštrukcie poskytujeme zástupcom vlastníkom min. 3 ponuky firiem, s ktorými máme bohaté skúsenosti, ale konečné rozhodnutie o výbere majú vlastníci bytov a NP, poprípade komisia nimi určená, čiže výber firiem vybranej vlastníkmi prípadne komisiou určenou na výber. Za služby spojené s vybavovaním úveru zo ŠFRB a iné nadštandardné služby si účtujeme poplatky uvedené v nadštandardnom cenníku, ale všetky ceny konzultujeme dopredu a napr. pri ŠFRB sa cena určuje dohodou.

Ročné vyúčtovanie po odkonzultovaní so zástupcami vlastníkov  posielame vlastníkom poštou, alebo si ho prevezmú zástupcovia vlastníkov do konca mája a preplatky posielame do konca júna, prípadne podľa stavu finančných prostriedkov na účte domu. Súčasťou ročného vyúčtovania je aj správa o hospodárení za rok.

Všetky podklady pripravujeme v najnovšej verzii programu DOMUS, ktorý slúži výhradne pre správcov. Zástupcovia vlastníkov dostávajú od nás všetky podklady potrebné a tie ktoré požadujú. Podklady poskytujeme osobne alebo mailom, a časovo min. 1x mesačne poprípade podľa dohody.

Vlastníkom bytov v našej správe ponúkame v prípade záujmu PORTÁL VLASTNÍKOV. Na tomto portáli môžu kedykoľvek vidieť aktualizované ekonomické a technické informácie, zápisnice, cenové ponuky a inú dokumentáciu ich domu.

Niektoré domy majú zriadenú svoju webovú a mailovú stránku, cez ktorú komunikujeme s domom a posielame im požadované podklady. ( samozrejme uprednostňujeme osobný kontakt s vlastníkmi domu. ) Pre zástupcov vlastníkov zabezpečujeme pasívny prístup k účtom Fondu opráv a Bežnému účtu, na sledovanie všetkých úhrad a pohybov na účtoch.

Naša spoločnosť sa vyznačuje osobitným prístupom k vlastníkom a to tak, že si vieme dohodnúť stretnutie s vlastníkmi aj mimo otváracích hodín. Pre zástupcov vlastníkov máme k dispozícii v priestoroch spoločnosti zasadačku, kde sa môžu konať ich pracovné stretnutia, stretnutia so zástupcami firiem pri výberových konaniach a iné stretnutia.

Veríme, že my sme tá pravá spoločnosť, ktorá by sa mala starať o Váš dom.

BPD

Osvedčenie o akreditácii