Slovo štatutára a konateľa

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

dovoľte mi aby som Vám predstavil Bytový podnik Dúbravka spol, s r.o., spoločnosť v ktorej už takmer 12 rokov pôsobím.

Špecializujeme sa  na správu a údržbu bytového a nebytového fondu.

Naša spoločnosť realizuje a vykonáva svoju činnosť profesionálne, moderne, efektívne, v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 268/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a prepisov a v súlade s očakávaniami vlastníkov bytov a nebytových priestorov. V dnešnej dobe sa môžeme v praxi stretnúť s viacerými správcovskými spoločnosťami.

Hneď po mojom nástupe do spoločnosti v roku 2007 som sa zameral na stabilizáciu spoločnosti, na zlepšenie komunikácie s klientami, ale aj na odborný a profesionálny rast našich zamestnancov tak, aby sme sa vedeli prispôsobiť zákonným , ale aj špeciálnym požiadavkám a potrebám našich vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

Na našej stránke si môžete pozrieť – Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov – vydané podľa § 10 ods. 5 zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších prepisov.

Bez tohoto osvedčenia nebude môcť od 01.01.2018 vykonávať správu žiadna správcovská spoločnosť. Z uvedeného zákona vyplýva množstvo povinností, ktoré musí správcovská spoločnosť spĺňať, napr. priestory dostupné pre každého vlastníka, úradné hodiny otvorené min. dva dni v týždni a pod…

S určitosťou však môžem tvrdiť, že ak výkon správy má dobre fungovať musí stáť na ekonomických, technických a právnych základoch a opierať sa o svoje vedenie, zamestnancov a kancelársko-technické zabezpečenie ( kvalitná výpočtová technika a softvér…) spoločnosti.

Ja ako štatutár a konateľ mám  na starosti výber zamestnancov, investovanie do materiálno-technického zabezpečenia do  celoživotného vzdelávania a zavádzanie inovácií. Udávam smer a cestu, ktorou sa výkon správy bude v spoločnosti uberať.

Každá spoločnosť má svoju predstavu tak ako aj naša spoločnosť, veľmi rád a ochotne svoju predstavu potencionálnym zákazníkom predstavím sám osobne, ale môžete sa porozprávať aj s ekonómom a technikom spoločnosti. Veď svoje požiadavky a otázky v rámci správy Vášho domu budete preberať práve vo väčšej miere s nimi. Ale to neznamená, že sa so svojimi požiadavkami a problémami nemôžete obrátiť aj na mňa. Som tu pre každého z Vás.

Veľký dôraz kladiem na výber zamestnancov, aby boli vo svojej práci profesionáli a vedeli komunikovať so všetkými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Skrátka musia byť asertívni, ochotní, iniciatívni…

Mám to šťastie, že mám stálych zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v spoločnosti takmer od jej vzniku. S určitosťou platí, že zamestnanec, ktorý má vytvorené dobré pracovné prostredie a podmienky, odvádza dobrú robotu.

Samozrejme, aby mohol zamestnanec podávať stopercentný výkon, potrebuje k svojej práci kvalitné pracovné prostredie a kancelársko-technické zabezpečenie. Je to nevyhnutný základ pre výkon správy. Len s pomocou vhodných pracovných pomôcok, zrozumiteľných účtovných výstupov, kvalitného softvéru, modernej elektronickej komunikácie môžeme zaznamenávať aktuálne technické a ekonomické skutočností o dome. Toto všetko Vám vieme zabezpečiť .

Tiež Vám ponúkame vo svojich vlastných priestoroch(zasadačka) možnosť organizovať výberové konania resp. schôdze vlastníkov bezodplatne.

Ponúkame Vám taktiež bezodplatne aj právne poradenstvo týkajúce sa Vašej správy.

Spoľahlivá správa musí byť pre dobru správcovskú spoločnosť samozrejmosťou. Správu bytových domov chceme robiť profesionálne, na čo najvyššej úrovni, poctivo a hlavne v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Ako som už spomenul, je to práca s ľuďmi a každý jeden človek má svoj názor a pohľad na našu prácu a správu. Práca s ľuďmi je vždy špecifická , ale otvorenou komunikáciou, riešením radostí, ale aj starostí, ktoré život prináša je všetko riešiteľné.

Aj keď nie je pravdepodobné , aby všetci vlastníci v dome mali rovnaký pohľad na to ako si ideálnu správu predstavujú, budeme robiť všetko pre to, aby sme sa k ideálu čo najviac priblížili, lebo sme spoločnosť, ktorá sa riadi zákonmi a pravidlami.

Teším sa na našu spoluprácu.

                                                                                                                      Mgr. Oliver Mikšík

                                                                                 konateľ