Služby

Správa bytových domov, nebytových priestorov a polyfunkčných budov

Či už sa jedná o správu bytového domu, alebo správu nebytových priestorov, táto činnosť si vyžaduje dostatok času a odborných, ale aj právnych znalostí. Správny správca by sa mal postarať nielen o zabezpečenie revízii a prípadných opráv, ale mal by zaručiť aj to, že všetky vykonané činnosti budú spĺňať pevne stanovené normy a budú v súlade so zákonmi o správe nehnutelností.

Ak sa rozhodnete pre správcovskú spoločnosť Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o. získate správcu, pri ktorom budete môcť pokojne spávať s vedomím, že o Vašu nehnuteľnosť je postarané.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam poznáme potreby a požiadavky nielen vlastníkov bytov a domov, ale aj investorov, ktorí hľadajú vhodného správcu pre obchodné alebo kancelárske budovy.

Ekonomické činnosti

 • Uzavretie zmlúv podľa želania klientov s bankovými subjektmi z dôvodu zriadenia bankového účtu na objekt
 • Vedenie účtovníctva objektu v zmysle právnych predpisov
 • Vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou objektu vrátane verejných poplatkov
 • Evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • Evidencia zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu a nebytových priestorov
 • Evidencia poplatku za výkon správy
 • Evidencia vymáhania nedoplatkov
 • Vykonávanie cenovej a technickej kontroly
 • Kontrola vykonaných prác a fakturácie na objekte
 • Vypracujeme ročný plán opráv, ktorý zohľadňuje najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhujeme výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu na kalendárny rok v súčinnosti s požiadavkami vlastníkov
 • V zmysle zákona spracujeme a doporučene zasielame vyúčtovanie spojené s užívaním bytového alebo nebytového priestoru v termíne do 31. mája nasledujúceho roku
 • Stanovujeme výšku zálohových platieb za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru

Technické a prevádzkové činnosti

 • Vykonávame pravidelne obhliadky spravovaných objektov
 • Generálnu obhliadku spravovaného objektu vykonávame spravidla raz ročne s cieľom zistenia skutkového stavu, ktorý nám slúži na spracovanie a spresnenie harmonogramu dôležitostí opráv v prípade havarijných porúch sa spracuje aj fotodokumentácia poruchy
 • Spracovávame harmonogram revízií, odborných prehliadok zariadení objektu a zabezpečujeme ich plnenie
 • Následné odstraňovanie vád a vykonávanie prác vyplývajúcich z revíznych správ
 • Vykonávame obhliadky objektov v našej správe a v prípade mimoriadnych poistných udalostí a havárií, zabezpečíme ich následné odstránenie a vyčleníme nutné finančné prostriedky v súčinnosti s vlastníkmi bytových a nebytových priestorov na ich odstránenie
 • Vedieme evidenciu a spracovanie zoznamu nutných opráv a údržby v objekte a pravidelne ho aktualizujeme
 • Zabezpečujeme a dozorujeme v spravovanom objekte bežnú údržbu a opravy menšieho rozsahu
 • Zabezpečujeme pri možných havarijných situáciách na objektoch technickú pomoc
 • Zabezpečujeme vykonávanie revízií a odborné prehliadky objektov
 • Zabezpečujeme na spravovaných objektoch potrebnú odbornú účasť na kontrolách , inšpekciách odborného dozoru
 • Po uzavretí zmluvného vzťahu o výkone správy s našou spoločnosťou prihlasujeme odbery jednotlivých druhov energií (médií), služieb a prípadne zabezpečíme reklamácie na služby
 • Zabezpečujeme pre naše spravované objekty výkony zimnej služby (odstraňovanie snehu, posypový materiál)
 • Zabezpečujeme čistenie chodníkov a prístupových komunikácií spoločných priestorov objektu
 • Zabezpečujeme upratovanie objektu
 • Zabezpečujeme pravidelne v zmysle zákona deratizácie a dezinfekcie objektov

Právne činnosti

 • Právna a poradenská činnosť
 • Riešenie právnych vecí riešime cez svojho právnika na dohodu alebo podľa požiadavky vlastníkov domu
 • Nekompromisné vymáhanie nedoplatkov od neplatičov, napr.uplatnením záložného práva na byt, alebo dobrovoľnou dražbou bytu
 • Evidencia nedoplatkov

Iné činnosti

 • Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu
 • Organizovanie výberových konaní za účasti vlastníkov
 • Zabezpečujeme možné najvýhodnejšie podmienky poskytnuté od bankových subjektov na financovanie stavebných prác a materiálov formou úveru (zateplovanie, rekonštrukcie, výstavba…)
 • Výkon stavebného dozoru
 • Online služby
 • Online nahlasovanie porúch
 • Zabezpečujeme spracovanie projektovej dokumentácie
 • Kopírovacie služby
 • Služby elektronickej a poštovej komunikácie

Odborné prehliadky, revízie a skúšky

V bytových a polyfunkčných domoch sa nachádzajú aj spoločné zariadenia (§ 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.), ktoré si z hľadiska bezpečnosti, prevádzkyschopnosti alebo spoľahlivosti vyžadujú vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, revízií, skúšok a overovaní:

 • Rozvody elektroinštalácie – raz za 5 rokov, v mokrom prostredí (napr. práčovne) raz ročne
 • Sústava bleskozvodov – raz za 5 rokov, prípadne každé 3 roky – podľa typu bleskozvodu a veľkosti budovy
 • Plynové rozvody – raz za 3 roky. Kontrola rozvodu plynu od hlavného prívodu po stúpačku sa vykonáva raz ročne
 • Plynové zariadenia – posúdenie technického stavu zariadenia – zariadenie v prevádzke musí zodpovedať požiadavkám požiarnej ochrany a požiadavkám bezpečnosti práce.  Kontrola sa vykonáva raz za rok.
 • Požiarna ochrana – kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov a hydrantov, úplnosť ich vybavenia a tlaková skúška hydrantov sa vykonáva raz ročne.
 • Výťahy
  • odborné prehliadky raz za 3 mesiace
  • odborné záťažové skúšky raz za 3 roky
  • úradné skúšky raz za 6 rokov
 • Komíny – kontrola ich stavu, spôsobilosti a ich čistenie sa vykonáva každý rok, v niektorých prípadoch 2x ročne
 • Meradlá spotreby studenej vody – opakované overovania a repasácia raz za 6 rokov
 • Meradlá spotreby teplej vody – opakované overovania a repasácia raz za 4 roky
 • Meradlá spotreby tepla – opakované overenia raz za 4 roky