Služby

Správa bytových domov, nebytových priestorov a polyfunkčných budov

Či už sa jedná o správu bytového domu, alebo správu nebytových priestorov, táto činnosť si vyžaduje dostatok času a odborných, ale aj právnych znalostí. Správny správca by sa mal postarať nielen o zabezpečenie revízii a prípadných opráv, ale mal by zaručiť aj to, že všetky vykonané činnosti budú spĺňať pevne stanovené normy a budú v súlade so zákonmi o správe nehnutelností.

Ak sa rozhodnete pre správcovskú spoločnosť Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o. získate správcu, pri ktorom budete môcť pokojne spávať s vedomím, že o Vašu nehnuteľnosť je postarané.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam poznáme potreby a požiadavky nielen vlastníkov bytov a domov, ale aj investorov, ktorí hľadajú vhodného správcu pre obchodné alebo kancelárske budovy.

Ekonomické činnosti

 • Uzavretie zmlúv podľa želania klientov s bankovými subjektmi z dôvodu zriadenia bankového účtu na objekt
 • Vedenie účtovníctva objektu v zmysle právnych predpisov
 • Vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou objektu vrátane verejných poplatkov
 • Evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • Evidencia zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu a nebytových priestorov
 • Evidencia poplatku za výkon správy
 • Evidencia vymáhania nedoplatkov
 • Vykonávanie cenovej a technickej kontroly
 • Kontrola vykonaných prác a fakturácie na objekte
 • Vypracujeme ročný plán opráv, ktorý zohľadňuje najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhujeme výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu na kalendárny rok v súčinnosti s požiadavkami vlastníkov
 • V zmysle zákona spracujeme a doporučene zasielame vyúčtovanie spojené s užívaním bytového alebo nebytového priestoru v termíne do 31. mája nasledujúceho roku
 • Stanovujeme výšku zálohových platieb za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru

Technické a prevádzkové činnosti

 • Vykonávame pravidelne obhliadky spravovaných objektov
 • Generálnu obhliadku spravovaného objektu vykonávame spravidla raz ročne s cieľom zistenia skutkového stavu, ktorý nám slúži na spracovanie a spresnenie harmonogramu dôležitostí opráv v prípade havarijných porúch sa spracuje aj fotodokumentácia poruchy
 • Spracovávame harmonogram revízií, odborných prehliadok zariadení objektu a zabezpečujeme ich plnenie
 • Následné odstraňovanie vád a vykonávanie prác vyplývajúcich z revíznych správ
 • Vykonávame obhliadky objektov v našej správe a v prípade mimoriadnych poistných udalostí a havárií, zabezpečíme ich následné odstránenie a vyčleníme nutné finančné prostriedky v súčinnosti s vlastníkmi bytových a nebytových priestorov na ich odstránenie
 • Vedieme evidenciu a spracovanie zoznamu nutných opráv a údržby v objekte a pravidelne ho aktualizujeme
 • Zabezpečujeme a dozorujeme v spravovanom objekte bežnú údržbu a opravy menšieho rozsahu
 • Zabezpečujeme pri možných havarijných situáciách na objektoch technickú pomoc
 • Zabezpečujeme vykonávanie revízií a odborné prehliadky objektov
 • Zabezpečujeme na spravovaných objektoch potrebnú odbornú účasť na kontrolách , inšpekciách odborného dozoru
 • Po uzavretí zmluvného vzťahu o výkone správy s našou spoločnosťou prihlasujeme odbery jednotlivých druhov energií (médií), služieb a prípadne zabezpečíme reklamácie na služby
 • Zabezpečujeme pre naše spravované objekty výkony zimnej služby (odstraňovanie snehu, posypový materiál)
 • Zabezpečujeme čistenie chodníkov a prístupových komunikácií spoločných priestorov objektu
 • Zabezpečujeme upratovanie objektu
 • Zabezpečujeme pravidelne v zmysle zákona deratizácie a dezinfekcie objektov

Právne činnosti

 • Právna a poradenská činnosť
 • Riešenie právnych vecí riešime cez svojho právnika na dohodu alebo podľa požiadavky vlastníkov domu
 • Nekompromisné vymáhanie nedoplatkov od neplatičov, napr.uplatnením záložného práva na byt, alebo dobrovoľnou dražbou bytu
 • Evidencia nedoplatkov

Iné činnosti

 • Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu
 • Organizovanie výberových konaní za účasti vlastníkov
 • Zabezpečujeme možné najvýhodnejšie podmienky poskytnuté od bankových subjektov na financovanie stavebných prác a materiálov formou úveru (zateplovanie, rekonštrukcie, výstavba…)
 • Výkon stavebného dozoru
 • Online služby
 • Online nahlasovanie porúch
 • Zabezpečujeme spracovanie projektovej dokumentácie
 • Kopírovacie služby
 • Služby elektronickej a poštovej komunikácie

Odborné prehliadky, revízie a skúšky

V bytových a polyfunkčných domoch sa nachádzajú aj spoločné zariadenia (§ 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.), ktoré si z hľadiska bezpečnosti, prevádzkyschopnosti alebo spoľahlivosti vyžadujú vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, revízií, skúšok a overovaní:

 • Rozvody elektroinštalácie – raz za 5 rokov, v mokrom prostredí (napr. práčovne) raz ročne
 • Sústava bleskozvodov – raz za 5 rokov, prípadne každé 3 roky – podľa typu bleskozvodu a veľkosti budovy
 • Plynové rozvody – raz za 3 roky. Kontrola rozvodu plynu od hlavného prívodu po stúpačku sa vykonáva raz ročne
 • Plynové zariadenia – posúdenie technického stavu zariadenia – zariadenie v prevádzke musí zodpovedať požiadavkám požiarnej ochrany a požiadavkám bezpečnosti práce.  Kontrola sa vykonáva raz za rok.
 • Požiarna ochrana – kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov a hydrantov, úplnosť ich vybavenia a tlaková skúška hydrantov sa vykonáva raz ročne.
 • Výťahy
  • odborné prehliadky raz za 3 mesiace
  • odborné záťažové skúšky raz za 3 roky
  • úradné skúšky raz za 6 rokov
 • Komíny – kontrola ich stavu, spôsobilosti a ich čistenie sa vykonáva každý rok, v niektorých prípadoch 2x ročne
 • Meradlá spotreby studenej vody – opakované overovania a repasácia raz za 6 rokov
 • Meradlá spotreby teplej vody – opakované overovania a repasácia raz za 4 roky
 • Meradlá spotreby tepla – opakované overenia raz za 4 roky

Hľadáte správcu? Potrebujete poradiť?

Nechajte nám odkaz

  Táto stránka je chránená pomocou Google reCAPTCHA. Viac o zásadách ochrany osobných údajov a zmluvných podmienkach

  Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okoľností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.

  Navštívte nás

  Drobného 27
  841 01 Bratislava 41

  Zavolajte nám

  Napíšte nám