Postup pri vzniku poistnej udalosti v spoločných priestoroch

  1. Pri vzniku poistnej udalosti vlastník bytu alebo nebytového priestoru túto poistnú udalosť nahlási zástupcovi vlastníkov domu, alebo priamo správcovi. V prípade možnosti a potreby, zabezpečí fotodokumentáciu poistnej udalosti, na čo môže postačiť aj mobilný telefón.
  2. V prípade vandalizmu, resp. spôsobenie škody inou osobou, treba zavolať políciu a spísať záznam o škodovej udalosti.
  3. Správca za účasti technika domu posúdi či sa jedná o udalosť v spoločných priestoroch, alebo na spoločných častiach a zariadeniach domu a poistnú udalosť nahlási poisťovaciemu maklérovi poisťovne, s ktorou ma bytový dom uzatvorené poistenie.
  4. Likvidátor poisťovne spraví obhliadku a nahlási poistnú udalosť poisťovni, ktorá zaeviduje poistnú udalosť.
  5. Správca resp. technik domu doloží všetky potrebné doklady poisťovni, ktorá poistnú udalosť posúdi a uzavrie, a v prípade, že bola priznaná škoda na spoločnom majetku vyplyvajucej z poistnej zmluvy a vzťahujúcej sa na danú poistnú udalosť, poukáže finančné plnenie na účet domu zníženú o spoluúčasť.