Postup v prípade havárie alebo poruchy

Čo robiť v prípade havárie alebo poruchy? V prvom rade odporúčame kontaktovať správcu, ktorý zvolí vhodný postup. Štandardný postup je asi takýto:

  1. Pri vzniku havárie, alebo poruchy v spoločných častiach, priestoroch alebo zariadeniach bytového domu vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nahlási haváriu resp. poruchu zástupcovi vlastníkov domu a správcovi resp. technikovi domu.
  2. Technik domu po vykonaní osobnej obhliadky  preverí vážnosť havárie resp. poruchy, posúdi či sa jedná o haváriu, alebo poruchu na spoločných častiach, priestoroch a zariadeniach domu a zabezpečí jej odstránenie.
  3. Ak sa jedná o haváriu v spoločných priestoroch objektu, okamžite volá havarijnú službu a zabezpečí všetky kroky, ktoré zabránia ďalšiemu vzniku škôd a poškodeniu zdravia vlastníkov bytov a nebytových priestorov. O svojom postupe informuje zástupcu vlastníkov domu.
  4. V prípade ak zistí, že sa jedná o poruchu, ktorá si vyžaduje väčšiu opravu, ale ktorá nie je haváriou a neohrozuje majetok v spoločných častiach, priestoroch a zariadeniach domu a neohrozuje ani zdravie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správca zabezpečí tri cenové ponuky na odstránenie poruchy. Cenovú ponuku schváli zástupca vlastníkov domu, výberová komisia domu alebo nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov a následne správca zabezpečí odstránenie poruchy.

UPOZORNENIE

V prípade ak vznikne havária resp. porucha  v bytovom dome v dňoch pracovného voľna, vlastník bytu, alebo zástupca vlastníkov domu kontaktuje zmluvnú havarijnú službu podľa údajov a kontaktov na nástenke v dome, alebo podľa kontaktov a údajov, ktoré môže nájsť na našej stránke v sekcii Dôležité telefónne čísla. V nasledujúci pracovný deň informuje správcu resp. technika domu, ktorý po osobnej obhliadke posúdi, či sa jednalo o haváriu resp. poruchu na spoločných častiach, priestoroch a zariadeniach domu a danú udalosť dorieši a následne informuje zástupcu vlastníkov domu.