Ako separovať odpad - infografika

Ako a prečo separovať odpad

Prečo triediť odpad?

Odpad je v dnešnej dobe veľkým problémom. Škodí životnému prostrediu, zdraviu ľudí, ale aj ekonomike.

Každý z nás denne vyprodukuje veľké množstvo odpadu. Sami to vieme podľa vlastných nádob na smeti, ktorých obsah je pravidelne odvážaný a zdanlio sa nás viac netýka. Je to však ohromné množstvo smetí, ktoré sa buď spaluje (asi 75%) alebo skladuje na skládkach.

Veľký podiel toho, čo sa tam skladuje, je po určitých úpravách dokonca znova použiteľné.

Neexistuje žiaden dôvod, prečo by sme nemali triediť a ani akýkoľvek negatívny dopad triedenia odpadu. Všeobecne môžeme konštatovať, že tým pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe – po stránke zdravotnej, sociálnej, ale aj ekonomickej.

Sociálne výhody triedenia odpadu

 • Triedený zber zvyšuje zamestnanosť. Zber surovín, ich dotrieďovanie, preprava na spracovanie a recykláciu a kompostovanie vytvára viac pracovných  miest.
 • Realizácia triedeného zberu pomáha vychovávať ľudí a formovať ich vzťah k ochrane životného prostredia a v ľudských vzťahoch.
 •  Triedený zber poskytuje príležitosť pre sebarealizáciu aj sociálne odkázaným vrstvám. Napríklad mnohí telesne alebo duševne postihnutí občania majú   možnosť sabarealizácie v triedení, recyklácii a úprave nepotrebných vecí, z ktorých sa stávajú predmetom činnosti, ktoré majú využitie.

Ekonomické výhody triedenia odpadu

 • Za zneškodňovanie odpadov je nutné platiť (napr. poplatok za zneškodnenie a poplatok za uloženie odpadov na skládku), ale za triedenie platiť nemusíme.
 • Spacovateľom surovín sa vďaka druhotným surovinám z triedeného zberu znižujú náklady na výrobu, čo v konečnom dôsledku znamená pre spotrebiteľov lacnejšie výrobky.
 • Skládky odpadov musia byť monitorované a strážené aj po skončení svojej prevádzky (nehovoriac o nákladoch na odstraňovanie ekologických škôd.).
 • Výstavba a prevádzka recyklačných technológií je lacnejšia ako výstavba a prevádzka technológií na zneškodňovanie odpadov (skládky, spaľovne, atď.).

Environmentálne výhody triedenia odpadu

 • Triedený zber vracia druhotné suroviny späť do výrobného procesu a preto je možné:
  • ťažiť a získavať menej prvotných surovín
  • menej devastovať nové územia kvôli ťažbe surovín
  • postaviť menej skládok a spaľovní odpadov – menšie znečistenie prostredia
  • menej znečisťovať prostredie zo spracovania surovín a tvorbe nových surovín

Vedeli ste, že?

 • Na Slovensku vznikne ročne až 1,9 milióna ton komunálneho odpadu – čo je zhruba 350 kg na jedného obyvateľa
 • Z toho až polovica by sa dala ešte zužitkovať – ak by sme všetci poctivo triedili
 • Separovaním znížime množstvo odpadov uložených na skládkach až o 31 %
 • Z oceľových plechoviek sa môžu vyrobiť kľúče
 • Z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky
 • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov
 • 150 vyzbieraných plastových fliaš stačí na výrobu jedného koberca
 • Z dvoch 1l nápojových kartónov sa stane 1m² kuchynských utierok
 • Z recyklovaného papiera sa vyrába napr. puzzle
 • 30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu jednej  fleecovej bundy

Ako teda správne separovať odpadky?

Plasty – žltá
Do žltých kontajnerov patria: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté pet fľaše z nápojov, plastové a mikrotémové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky od jogurtov, obaly z CD, obaly z čistiacich a pracích prostriedkov alebo kozmetiky, konzervy, oceľové plechovky od nápojov, alobal, hliníkové viečka od jogurtov…

Nepatria sem mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodorové rúrky, obaly z nebezpečných látok (z motorových olejov, farieb a pod.), kovy, guma, celofán, znečistené fólie, molitán…

Papier – modrá
Do modrých kontajnerov vhadzujeme noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly a tašky, V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

Nepatria sem väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky ahygienické potreby, alobal, celofán a pod.

Sklo – zelená
Do zelených kontajnerov patria nevratné obaly zo skla, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

Nepatria sem: porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla

Naučme sa správne triediť odpad a predchádzať tým znečisťovaniu životného prostredia, prostredia na bývanie a ľudský život.
Čím viac budeme separovať, tým vyššia úspora bude na ročnom vyúčtovaní.