Ročné vyúčtovanie za byt – čo by malo obsahovať

Našli ste si v schránke ročné vyúčtovanie? Nie? Kontaktujte vášho správcu.

Do 31.5. je totiž podľa zákona povinný vám ho zaslať. Spolu s ním aj správu o svojej činnosti a finančnom hospodárení domu. Okrem informácii o spotrebe vody či nákladoch na teplo by ste tak mali mať prehľad napríklad aj o tom, v akom stave sú spoločné priestory, aké boli náklady na údržbu domu, alebo o výške splatenej sumy pri spoločnom úvere.

Ale pekne po poriadku.

Čo všetko by malo ročné vyúčtovanie obsahovať?

Zákon priamo nedefinuje, ako presne by malo vyúčtovanie vyzerať alebo čo by malo obsahovať. Jeho základom by však malo byť porovnanie vašich zálohových mesačných platieb ktoré ste uhrádzali na základe zálohového predpisu, a reálnych nákladov na prevádzku vášho bytu a bytového domu ako celku v danom zúčtovacom období. Výsledkom ročného zúčtovania je teda preplatok alebo nedoplatok.

Zálohový predpis je výpočet všetkých nevyhnutných a očakávaných nákladov súvisiacich s užívaním všetkých nehnuteľností v bytovom dome a stanovuje pravidelnú zálohovú platbu do spoločného fondu v sume nevyhnutnej na zabezpečenie plynulej prevádzky bytového domu, dodávku všetkých energii a služieb.

Zálohový predpis je vypracovaný vždy na mieru podľa samotnej nehnuteľnosti, ako aj podľa dohody medzi správcom a vlastníkmi bytov. Nesmú v ňom však chýbať základné položky ako:

  • rozpis nákladov na energie a médiá – teplo, teplá a studená voda, elektrina, plyn, odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia, prevádzka výťahov a pod.
  • náklady na služby – upratovanie, zimná údržba, drobné opravy, poplatky za vedenie spoločného bankového účtu, ale aj odmena správcovi za výkon správy alebo odmena zástupcovi vlastníkov

Výška zálohových preddavkov závisí nielen od samotných nákladov na prevádzku domu, ale aj od spôsobu rozúčtovania jednotlivých nákladov. Správca musí zohľadniť plochu jednotlivých bytov, osobomesiacov, ale aj mieru využívania spoločných priestorov a zariadení vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov. Napríklad ak bývate na prízemí, nemuseli by ste platiť za využívanie výťahu – avšak závisí to od dohody s ostatnými vlastníkmi. Spôsob, akým sa všetky náklady rozpočítavajú majú vlastníci právo zmeniť, musí sa však zhodnúť nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Na výšku mesačnej zálohovej platby vplývajú aj faktory ktoré si možno vlastníci neuvedomujú – napríklad energetická náročnosť budovy alebo jej technický stav, ale aj náročnosť a požiadavky samotných vlastníkov – napr. náklady na upratovanie sa môžu líšiť podľa frekvencie upratovania či použitých čistiacich prostriedkov. Obyvatelia novostavieb sa často musia zmieriť s vyššou zálohovou platbou kvôli moderným technológiám v bytových domoch – kamerové systémy, požiarne signalizácie, vzduchotechnika a pod.

Ročné vyúčtovanie ktoré by vám mal správca poslať by teda malo obsahovať prehľadné porovnanie nákladov s prijatými zálohovými platbami. Pri každej službe by mali byť uvedené údaje za byt alebo bytový dom vo forme preplatku alebo nedoplatku, a vysvetlenie spôsobu rozúčtovania jednotlivých energii a služieb (počet merných jednotiek, cena za mernú jednotku, celkový náklad za jednotlivé služby a pod.). Malo by obsahovať taktiež osobomesiace evidované v danom účtovacom období, rozpis stavov meračov a porovnanie tohto stavu s minulými rokmi, ako aj prehľad všetkých platieb vlastníka do spoločného fondu.

Čo si treba odkontrolovať?

Po prijatí ročného vyúčtovania je dobré si skontrolovať okrem vlastných osobných údajov aj to, či sedí počet osôb ktoré s vami zdieľajú danú nehnuteľnosť, výmeru bytu, stav meračov teplej a studenej vody ako aj stav odpočtu rozdeľovačov vykurovacích zariadení a odsúhlasený koeficient rozpočítavania nákladov na vykurovanie. Tiež je dobré si skontrolovať či sa jednotlivé služby rozpočítavajú spôsobom, aký bol dohodnutý na schôdzi vlastníkov a porovnať si to so zálohovým predpisom.

Zmluvné pokuty

Vlastníci bytov často nevedia, že majú v dome odsúhlasené rôzne zmluvné pokuty, napríklad za meškajúce zálohové platby alebo za ich krátenie, alebo nenahlásenie ďalších obyvateľov bytu. Taktiež sa zvykne pokutovať za neumožnenie odpočtu meradiel vykurovania. V takom prípade sa vlastníkovi bytu účtuje 1,5 násobok priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový podlahovej plochy vykurovaného bytu. Ak ste neumožnili odpočet meračov teplej a studenej vody, môže vám správca vymerať až trojnásobok priemernej hodnoty údajov meradiel.

Preplatok v ročnom vyúčtovaní?

Ak vám vo vyúčtovaní vyšiel preplatok, najneskôr do 30 dní od doručenia vyúčtovania by vám mal správca vrátiť danú sumu na účet, z ktorého odosielate platby do bytového fondu. Prípadne môžete požiadať správcu, aby si preplatok započítal do ďalšej zálohovej platby.

Nedoplatok

Na úhradu nedoplatku máte 15 dní od doručenia vyúčtovania, v prípade omeškania zvyčajne dostanete od správcu upomienku. Ak dlžnú sumu neuhradíte, správca ju môže vymáhať súdnou cestou.

Reklamácia ročného vyúčtovania

Ako máte pocit, že ročné vyúčtovanie nesedí, alebo došlo k vážnym pochybeniam, máte právo na reklamáciu do 30 dní od jeho doručenia. Túto reklamáciu je potrebné doručiť v písomnej forme správcovi – či už poštou, e-mailom alebo osobne. Z reklamácie musí byť zrejmé čo je predmetom reklamácie a treba doložiť všetky doklady súvisiace s reklamovanou službou, ktoré preukazujú chyby vo vyúčtovaní.

Podanie reklamácie nemá vplyv na povinnosť vlastníka uhrádzať zálohové platby alebo povinnosť uhradiť nedoplatok z ročného vyúčtovania!