Zber kuchynského bioodpadu

Zber kuchynského bioodpadu

Mesto Bratislava a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) zavedú v apríli zber kuchynského bioodpadu aj v mestskej časti Dúbravka. Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023. Z údajov z roku 2020 vyplýva, že jeden obyvateľ Bratislavy vyprodukuje v priemere až 120 kilogramov bioodpadu z kuchyne. Aktuálne ide v Bratislave o takmer 60-tisíc ton kuchynského odpadu ročne.

Cieľom zberu kuchynského odpadu je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu – ten tvorí 20 – 25 % objemu čiernych zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to až 45 % komunálneho odpadu.

Ak zozbierame tento druh odpadu zvlášť, môžeme ho spracovať a opätovne vrátiť do pôdy ako hodnotný kompost. Obyvatelia približne 90 domácností bytového domu by tak mohli za rok vytriediť také množstvo kuchynského bioodpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného hektára pôdy. Na takejto zelenej ploche môže vyrásť približne 40 – 70 ton mrkvy alebo 30 ton melónov. Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a podporujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky – odpad používame ako zdroj. Preto je dôležité, aby ste sa do zberu zapojili aj vy.

Od 5. apríla sa začína distribúcia balíčkov na zber kuchynského odpadu pre rodinné domy

Ako bude prebiehať distribúcia košíkov a kompostovateľných vreciek na zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti? 

Všetky domácnosti zapojenej mestskej časti dostanú bezplatne jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy aj 20 l hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks (2-3 vrecká na týždeň) a informačný leták.

•    Domácnostiam v rodinných domoch bude spoločnosť OLO roznášať balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu od dverí k dverám a bude ich o čase distribúcie vopred informovať SMS-kou. Prevzatie balíčka je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie stiahnuť (nemusí byť potvrdené notárom).

•    Distribúcia v bytových domoch prebehne v súčinnosti so správcovskými spoločnosťami. Obyvateľom bytových domov budú balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu odovzdávať distribučné skupiny spoločnosti OLO na určených miestach pred bytovkami. Obyvatelia budú informovaní o čase a mieste distribúcie oznamom na vchodových dverách do bytovky. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

Všetky potrebné informácie sa obyvatelia dozvedia od vyškoleného personálu spoločnosti OLO pri osobnom prevzatí.

Ak si nemôžete prevziať balíček počas distribúcie, môžete si ho vyzdvihnúť v distribučných centrách. Harmonogram distribúcie a všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke www.olo.sk/kbro.

Zapojenie sa do zberu v Dúbravke

  •  Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek “door to door” (od dverí k dverám) – 5. – 23. 4. 2022
  • Kuchynský bioodpad začnite zbierať: od 18. 4. 2022
  • Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 25. 4. 2022
  • Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/
  • Informačný leták pre mestskú časť Dúbravka nájdete na – tu

Distribučné centrá:

 Obyvateľov, ktorých sme nezastihli počas distribúcie a nemohli si prevziať balíček si ho môžu vyzdvihnúť na miestach zriadených distribučných centier.

Pred tým než navštívia distribučné centrum si presný harmonogram podľa ulíc môžu skontrolovať tu: klik

Distribučné centrá sú k dispozícii pre obyvateľov, u ktorých už distribúcia prebehla.

  • 16.4. 2022

10:30-13:00

Dom služieb, M.Sch. Trnavského – vonkajší priestor

14:00 – 17:00

Žatevná ul. – parkovisko pri požiarnej zbrojnici

  • 23.4. 2022

10:00-13:00

Kaufland Harmincova – parkovisko

14:00- 17:00

Obchodný dom Saratov – vonkajší priestor

  • 30. 4. 2022

10:00 – 13:00

Dom kultúry Dúbravka – námestie pred DK

14:00 – 17:00

Potraviny Kraj, Homolova 2 – parkovisko