kuchynsky odpad

Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) zavádza zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Bratislava má zo zákona o odpadoch povinnosť zabezpečiť triedenie bioodpadu najneskôr do roku 2023. Projekt sa začína v mestskej časti Lamač v mesiacoch september a október 2021 a v roku 2022 ho postupne implementujeme vo všetkých mestských častiach Bratislavy.

Cieľom zavedenia zberu kuchynského bioodpadu je znížiť, ideálne odstrániť tento odpad zo zmesového komunálneho odpadu, čím sa dosiahne najmä zníženie tvorby skleníkových plynov. Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a podporujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky.

Na jedného Bratislavčana pripadá ročne vyše 120 kg kuchynského bioodpadu. To, že tento druh odpadu budeme zbierať zvlášť, znamená, že ho môžeme spracovať a opätovne vrátiť do pôdy ako hodnotný kompost. Obyvatelia približne 90 domácností bytového domu by tak mohli za rok vytriediť také množstvo kuchynského bioodpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného hektára pôdy. Na takejto zelenej ploche môže vyrásť približne 40-70 ton mrkvy alebo 30 ton melónov.

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad doma triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10-litrovom kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko uzatvoria a umiestnia ho do 20-litrovej hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Túto zbernú nádobu budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7:00 hod.

Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10-litrovom kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko uzatvoria a vynesú ho do 120-litrovej alebo 240-litrovej hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu.

Všetky domácnosti mestskej časti Lamač dostanú bezplatne jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík, certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks a informačný leták. Distribúcia balíčkov pre rodinné domy v Lamači začala v 38. týždni. Následne bude pokračovať distribúcia pre bytové domy. Všetky potrebné informácie k používaniu distribučných balíčkov sa obyvatelia dozvedia od vyškoleného personálu pri osobnom prevzatí. Distribúcia v bytových domoch prebehne v súčinnosti so správcovskými spoločnosťami.

Zber kuchynského bioodpadu v Lamači bude prebiehať od 11. októbra 2021 podľa harmonogramu. V úvodnej etape sa odvozy budú realizovať raz týždenne.

Termíny ďalších etáp budeme postupne zverejňovať. Harmonogram distribúcie košíkov a zberných nádob je zverejnený a priebežne dopĺňaný na stránke www.olo.sk a ďalšie informácie na stránke https://bratislava.sk/sk/zavedenie-zberu-kuchynskeho-biologicky-rozlozitelneho-odpadu.